W ramach zajęć z zakresu arteterapii w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Szerzawach zorganizowano dodatkowe spotkania poświęcone graffiti.

Uczestnicy projektu „Trampolina” pod okiem specjalisty na jednym z budynków należącym do Zespołu Szkół Specjalnych wspólnie stworzyli mural, którego tematem przewodnim był Król Maciuś Pierwszy – postać literacka stworzona przez Janusza Korczaka, czyli patrona ośrodka. Dodatkowo na ścianach pojawiło się także logo projektu oraz hasło przyświecające młodzieży.

Poniżej fotograficzna relacja prezentująca efekty pracy artystycznej.  

 

 

Projekt „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.