Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację I edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Edycja 2018/2019 obfitowała w szereg różnorodnych działań. Oprócz tradycyjnych spotkań z opiekunem uczestnika, zajęć sportowych, zajęć artystycznych czy wolontariatu, wprowadzono do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii także pozytywnie oddziałujące na młodzież wyjazdy resocjalizacyjne czy zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia kursy zawodowe. Dzięki ostatniej
z wymienionych form wsparcia wychowankowie zdobyli kompetencje lub kwalifikacje w zakresie pracownika budowlanego robót wykończeniowych.

Realizacja I edycji projektu pozwoliła także na dokonanie poetyckiego odkrycia w jednym z ośrodków wychowawczych. Wiersze młodego poety publikowane były wcześniej na łamach naszej strony internetowej.

Nowością w projekcie były także autorskie zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym, zajęcia fotograficzno-astronomiczne czy warsztaty dziennikarsko-regionalne.

Ponadto opracowano ścieżkę wsparcia dla otoczenia uczestników projektu, tj. nauczycieli i wychowawców pracujących w ośrodkach. Pedagodzy uczestniczyli w spotkaniach superwizyjnych realizowanych na terenie placówek oraz w superwizji wyjazdowej. Mieli także okazję wzięcia udziału w kursach podnoszących kompetencje, m.in. w kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Dialogu motywującym czy Reżyserii dźwięku.

Jako dopełnienie wsparcia dla wszystkich uczestników była opieka Animator MOW/MOS, który podczas swoich wizyt w ośrodkach  prowadził działania wspierające oraz propagował ideę mentoringu rówieśniczego.

Na potwierdzenie powyższych działań prezentujemy zestawienie godzinowe dotychczas przeprowadzonych zajęć wraz z fotograficzną relacją z przebiegu I edycji projektu.

 

W projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!” zrealizowano dotychczas:

 • indywidualne i grupowe wsparcie opiekunów uczestników: 3.593 h,
 • indywidualne i grupowe wsparcie doradców zawodowych: 133 h,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologów: 90 h,
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze: 366,5 h,
 • organizacja zajęć sportowych (m.in.: fitness, cross fit, piłka nożna, tenis stołowy): 540 h,
 • zajęcia artystyczne (wokalne, muzyczne, rękodzieło, filmowe): 722 h,
 • EEG Biofeedback: 100 h,
 • Arteterapia: 120 h,
 • Hipoterapia: 27 h,
 • Kynoterapia: 27 h,
 • wizyty/wyjazdy zawodoznawcze: 258,5 h,
 • terapia z profilaktyką uzależnień: 210 h,
 • trening umiejętności społecznych: 32 h,
 • trening zastępowania agresji: 200 h,
 • teatr profilaktyczny: 298 h,
 • opiekun wyjazdu na pokazy/przeglądy twórczości: 100 h,
 • wolontariat: 143 h,
 • zajęcia Mama/Tata na 5!: 195 h,
 • działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe (m.in.: zajęcia kosmetyczne, warsztaty spawalnicze, warsztaty specjalistyczno-techniczne, cukiernicze, renowator mebli): 858 h,
 • zajęcia z języka angielskiego: 140 h,
 • warsztaty ratowniczo – pożarnicze: 70 h,
 • warsztaty informatyczno – medialne z elementami ICT: 160 h,
 • warsztaty dziennikarsko – regionalne: 60 h,
 • zajęcia fotograficzno – astronomiczne: 144 h,
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym: 80 h,
 • terapia pedagogiczna z elementami biblioterapii: 80 h,
 • nowatorskie zajęcia Lean Management: 40 h,
 • warsztaty asertywności z elementami równości szans płci: 48 h,
 • kursy zawodowe dla 20 uczestników projektu: łącznie 480 h,
 • 2 trzydniowe wyjazdy resocjalizacyjne, a w ich ramach m.in. 288 h opiekuna wyjazdu,
 • Dzień sportu (turniej piłki nożnej, konkurencje biegowe, skok w dal itp.) zrealizowany dla wszystkich uczestników projektu,
 • 54 h superwizji dla zespołów wychowawczych oraz 2 dwudniowe superwizje wyjazdowe,
 • kursy podnoszące kompetencje dla zespołów wychowawczych - łącznie 20 nauczycieli/wychowawców, w tym: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – 80 h, Dialog motywujący – 60 h oraz Reżyseria dźwięku – 20 h.

 

Galeria zdjęć: