W dniach 7-8 października 2019 roku w Hotelu Filmar w Toruniu zorganizowano konferencję metodyczną dla zespołów wychowawczych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, biorących udział w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

Wykonawcą konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu była warszawska Fundacja Bonum Humanum. Obradom przewodniczył dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko – pedagog społeczny, socjolog, mediator rodzinny. Wśród prelegentów znaleźli się także: socjologowie – dr Tomasz Kozłowski, dr Jarosław Bugajski, mgr Agnieszka Taper, seksuolog – dr Marcin Bednarczyk oraz pedagog specjalny i menadżer organizacji kultury fizycznej – mgr Leszek Roszczenko.

Podczas konferencji nauczyciele i wychowawcy z placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych mieli okazję wysłuchać wykładów poświęconych teorii zachowań ryzykownych, pobudzeniu seksualnemu nastolatków i jego kluczowym następstwom, cyberprzestrzeni, a także kryzysowi wychowawczej roli rodziny. Ponadto uczestnicy podzieleni na grupy wzięli udział w warsztatach z zakresu rozpoznawania zachowań narkotykowych, nowych substancji psychoaktywnych czy też cyberzaburzeń. Nie zabrakło również czasu na wymianę doświadczeń, przedstawienie dobrych praktyk oraz na delegacje profilaktyczne.

Wydarzenie to było okazją do spotkania się ze specjalistami w dziedzinie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, a treści poruszane w wygłaszanych referatach wzbogaciły wachlarz narzędzi, jakimi dysponują pedagodzy z ośrodków biorących udział w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

 

Projekt „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.