Od dnia 1 października 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami, realizuje w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” kompleksowe zadania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową. Składają się na to m.in.: działania terapeutyczne, psychologiczne, działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, czy promujące alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

W pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, którzy są współrealizatorami naszego projektu, zaczęły się zajęcia z uczestnikami.  Wielość wsparcia jakie otrzymują uczestnicy naszego projektu, wymaga krótkiego podsumowania dotychczas zrealizowanych zajęć, do których należały:

 • indywidualne i grupowe wsparcie opiekunów uczestników,
 • indywidualne i grupowe wsparcie doradców zawodowych, terapeutów, psychologów,
 • zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego,
 • organizacja zajęć sportowych (m.in.: fitness, cross fit, piłka nożna, tenis stołowy),
 • zajęcia artystyczne (wokalne, muzyczne, rękodzieło, filmowe),
 • EEG Biofeedback,
 • arteterapia,
 • hipoterapia, kynoterapia,
 • terapia z profilaktyką uzależnień,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening zastępowania agresji,
 • teatr profilaktyczny,
 • wolontariat,
 • zajęcia Mama/Tata na 5!,
 • działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe (zajęcia kosmetyczne, cukiernicze, renowator mebli,
 • warsztaty ratowniczo – pożarnicze,
 • warsztaty informatyczno – medialne z elementami ICT,
 • warsztaty dziennikarsko – regionalne,
 • zajęcia fotograficzno – astronomiczne,
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym,
 • terapia pedagogiczna z elementami biblioterapii.

Do końca roku wsparcie uzyska również otoczenie uczestników projektu – nauczyciele MOW/MOS, dla których przewidziano superwizję, natomiast w pierwszym półroczu 2019 r. kursy podnoszące kompetencje np.: Terapię skoncentrowaną na Rozwiązaniach I lub II stopnia (TSR), Dialog motywujący. W ramach przyszłego wsparcia dla uczestników planuje się przeprowadzenie m.in.: warsztatów asertywności z elementami równości szans płci, kursów zawodowych, obozów resocjalizacyjnych, organizację turniejów sportowych czy nowatorskich zajęć Lean Management.

 

Galeria zdjęć: