Spółdzielnia w ramach działalności wspiera integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie siedmiu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych, w tym po pięćdziesiątym roku życia oraz jedną osobę po terapii alkoholowej. Poprzez działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej związane m.in. z prowadzeniem prowadzenie gminnego PSZOK-u, utrzymaniem całoroczne ścieżek pieszo – rowerowych, czy też urządzaniem i utrzymaniem skwerów i innych miejsc publicznych spółdzielnia przyczynia się do rozwoju tej społeczności, a także rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Podmiot uzyskał certyfikat na usługi gospodarki odpadami, usługi związane z zagospodarowaniem terenów, m.in. terenów zielonych i dróg, usługi sprzętowe.