Mieszkania ze wsparciem są praktyką realizowaną przez gminę miasta Bydgoszcz od 2017 roku. Należy nadmienić, iż Bydgoszcz jest zaliczana do największych i najludniejszych miast w Polsce. Jednakże, pomimo tego faktu występują problemy związane ze sferą mieszkaniową. W mieście Bydgoszcz odnotowano 320 osób bezdomnych (61 kobiet, 7 dzieci, 252 mężczyzn). Uwagę pracowników zwrócił fakt, iż znaczna część osób bezdomnych to osoby starsze, które ukończyły 60 lat lub więcej (240 korzystających ze wsparcia placówek). Główną przyczyną tak dużej liczby korzystających są problemy zdrowotne. Do schronisk trafiają również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Te i wiele innych czynników przyczyniło się do stworzenia projektu, mającego na celu udzielenie pomocy osobom bez dachu nad głową. Pomysłodawcą była fundacja Inkubator Społeczny oraz Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego KADRA Beata Zielińska. Działania podjęto w 2017 roku. Należy nadmienić, iż projekty otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównymi celami podejmowanych działań było stworzenie mieszkań ze wsparciem, udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych oraz działań wspierająco-terapeutycznych. Efektami założonych działań było częściowe rozwiązanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym, m. in.: bezdomności czy niepełnosprawności. Szczególną uwagę zwraca fakt, iż podjęte działania stanowiły swoiste novum w obszarze pomocy społecznej, a to z kolei stanowiło zachętę do podjęcia się tego wyzwania i próbę zmiany dotychczasowego niedoskonałego systemu pomocy.

Idea mieszkań ze wsparciem zakłada prowadzenie mieszkania z dostępem do usług opiekuńczych skierowana jest do osób niesamodzielnych. Projekty realizowane przez gminę miasta Bydgoszczy to: „Wykluczeni-udomowieni. Przepis na zmianę”, „Projekt mieszkania wspierane w Bydgoszczy” (okres realizacji 1 IV 2017 r. – 30 VI 2018 r.). Aktualnie są w stadium trwałości. Kolejne dwa realizowane projekty to: „Przepis na dom” (1 X 2017 r. – 30 IX 2020 r.) oraz „zaDOMowieni” (1 III 2018 r. – 29 II 2020 r.). Wymienione projekty opierały się na 3 głównych obszarach tematycznych: 1) utworzenie i prowadzenie mieszkań służących do realizacji usług opiekuńczych, 2) świadczenie usług opiekuńczych oraz 3) świadczenie usług o charakterze wspierająco-terapeutycznym i pracy socjalnej.

Podstawowym działaniem było pozyskanie lokali, a następnie ich odpowiednie wyposażenie. Usługi opiekuńcze oferowane osobom niesamodzielnym są dostosowywane do ich potrzeb, stanu zdrowia i poziomu niesamodzielności. Ostatni z obszarów tematycznych polega na realizacji indywidualnego programu wychodzenia  z bezdomności. Uczestnicy projektu biorą udział w programie terapeutyczno-wspierającym. W programie przewidziano spotkania z instruktorami, terapeutami z zakresu treningów z zakresu higieny osobistej, estetyki, dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu kompetencji interpersonalnych oraz indywidualnych terapii z psychologiem.

Dzięki podjętym działaniom udało się utworzyć 89 miejsc świadczenia usług społecznych (zlokalizowane w 32 mieszkaniach). Z usług świadczonych przez gminę miasta Bydgoszcz skorzystało  105 osób, w tym 44 kobiety i 61 mężczyzn. Uczestnicy skorzystali z 2 332 godzin zajęć wspierająco-terapeutycznych. Ponadto nadal korzystają z codziennego wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych. Podopieczni w przeprowadzonym badaniu wskazali następujące skutki skorzystania z oferty projektowej: zwiększenie poczucia godności, zminimalizowanie lub całkowite zlikwidowanie poczucia bycia bezdomnym, poprawa sytuacji finansowej i zdrowotnej, polepszenie kontaktów z rodziną oraz znalezienie pracy, a tym samym usamodzielnienie się.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Panią Beatę Zielińską Prezes Zarządu Fundacji Inkubator Społeczny