W wielu miejscach w Europie i na świecie rozwiązanie problemu bezdomności stało się priorytetem polityk publicznych, nastąpił odwrót od postrzegania bezdomności przez pryzmat pomocy charytatywnej i wsparcia opartego na potrzebach, na rzecz realizacji uniwersalnych praw człowieka, w tym prawa do mieszkania. Szczególnym przykładem są kraje skandynawskie, w tym przede wszystkim Finlandia, która od wielu lat odnosi sukcesy w zmniejszaniu skali bezdomności, likwidując noclegownie i schroniska, a tworząc mieszkania.

Ważną w tym kontekście inicjatywą jest powstanie Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności. Karta zawiera zobowiązania władz miast do przestrzegania podstawowych praw osób dotkniętych bezdomnością. Opracowały ją Housing Rights Watch oraz Europejska Federacja Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA. Karta funkcjonuje już w niektórych europejskich miastach m.in. Barcelonie. Pierwszym miastem w Polsce, które przyjmuje Kartę jest Gdańsk. Miasto Gdańsk z jednej strony wdraża politykę równości w postaci Modelu na rzecz Równego Traktowania, z drugiej strony realizuje Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Przyjęcie Karty jest praktycznym krokiem w kierunku zarówno zagwarantowania praw osobom w kryzysie bezdomności jak i działaniem ukierunkowanym na rozwiązanie problemu bezdomności.

Do pobrania:

Opracowano na podstawie informacji przekazanej przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności