Siostry Albertynki do pracy wśród ludzi ubogich w Bydgoszczy zostały zaproszone 23 lata temu (w 1993 roku). Zamieszkały w domu przy ul. Koronowskiej 14, gdzie część pomieszczeń (we wrześniu 1994 roku) zagospodarowały na stołówkę dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ze względu na rosnące potrzeby obecnie dla prowadzenia posługi dodatkowo udostępniano pomieszczenia przylegające do stołówki, znajdujące się na parterze domu.

Na przełomie 2017 i 2018 roku na terenie placówki zostało wybudowane Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta. Nowy obiekt powstał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. W nowym budynku mieści się sala wielofunkcyjna na 50 osób, zaplecze kuchenno-magazynowe, mieszkanie wspierane dla 10 osób chcących podjąć próbę wyjścia z bezdomności.

Główną grupę ludzi korzystających z pomocy stanowią osoby bezdomne lub mieszkające w lokalach socjalnych – bardzo często zadłużonych. Zdecydowana większość tych osób boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu, ale coraz liczniejszą grupę stanowią także osoby młode uzależnione od narkotyków. Z jadłodajni korzystają także emeryci i renciści, których skromne zasoby finansowe nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Główną formą naszej pomocy jest wydawanie posiłków – najczęściej w formie treściwej zupy lub drugiego dania. Osoby korzystające ze stołówki otrzymują dodatkowo pieczywo oraz owoce (dziennie wydaje ok. 120 – 150 posiłków).

Podopieczni mają możliwość skorzystania z pomocy lekarzy i pielęgniarki oraz pracownika socjalnego. Wychodzi się także naprzeciw potrzebom higienicznym osób bezdomnych, które mogą skorzystać ze strzyżenia, golenia a także kąpieli. Wydaje się również odzież i obuwie. Dodatkowo siostry troszczą się o wymiar duchowy organizując rekolekcje i cotygodniową modlitwę różańcową, która gromadzi nawet do 50 osób. Wiele z tych zadań realizowane jest dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, którzy znaczną część zajęć prowadzą nieodpłatnie, z potrzeby serca.

Nowy budynek o takim standardzie pozwala nie tylko na prowadzenie dotychczasowych działań w zdecydowanie lepszych warunkach, ale także na wprowadzenie nowych form pomocy. Prowadzone są spotkania grupy AA oraz indywidualne rozmowy z psychologiem. Większe zaplecze lokalowe daje także szansę poprawy warunków higienicznych osób bezdomnych i ubogich poprzez częstsze kąpiele oraz umożliwienie im wyprania odzieży. W Centrum znajduje się m.in. sala wielofunkcyjna z rzutnikiem i ekranem oraz telewizorem, zaplecze kuchenne, gabinet lekarski, pokój przeznaczony do rozmów z psychologiem oraz czytelnia – ta ostatnia daje osobom bezdomnym i ubogim możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu. Planowany jest podstawowy kurs obsługi komputera i poruszania się po Internecie - chociażby dla znalezienia pracy.

Ważna część obiektu to mieszkanie interwencyjne będące formą pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz chcącym wyjść z bezdomności poprzez stopniowe usamodzielnianie się. Dodatkowo dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy placówce powstała Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której od października do kwietnia nocne schronienie może znaleźć jednorazowo 15 osób. Ogrzewalnia czynna jest w godz. 18.00 – 8.00. Zgłaszający się do Ogrzewalni mają zapewniony posiłek oraz w miarę potrzeby kąpiel i zmianę odzieży.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Siostrę Magdalenę Wiolettę Bellę, Dom Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy