Mieszkanie to fundament funkcjonowania rodziny, najmniejszej komórki społeczności lokalnej. Mieszkanie zaspakaja wiele potrzeb: poprawia jakość życia, zwiększa motywację do działania, zmniejsza frustrację, wzmacnia rozwój społeczny i intelektualny, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci i ich wychowywaniu. Wspiera rozwój społeczny, oraz zrównoważone społeczeństwo. Zmniejsza wykluczenie, dysproporcje i rozwarstwienie społeczne.

W świetle założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu aby zintegrować działania na rzecz zapobiegania utraty mieszkania, zadłużeniu czynszowemu, eksmisjom i bezdomności należy prowadzić działania zmierzające do zwiększania zasobu mieszkaniowego gmin. W szczególności mieszkań wspieranych dedykowanych osobom i rodzinom objętych wsparciem instytucji pomocy i integracji społecznej w celu zapobiegania zjawiskom niepewności mieszkaniowej oraz bezdomności.

Przedsięwzięcie „Mieszkamy Razem przy Ulicy Nowej 11” realizowane w ramach dwóch zintegrowanych projektów: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno – warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11.” EFRR w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.1 Inwestycje w strukturę zdrowotną i społeczną. Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz „Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11” RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2010 9.0 Solidarne społeczeństwo 9.2 Włączenie społeczne 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, w Nowem przez partnerstwo Gminy Nowe, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji Aktywizacji i Integracji jest przykładem wdrażania rozwiązań mieszkaniowych dostosowanych do potrzeb małej gminy. W projekcie zrewitalizowano postindustrialny obiekt dawnych warsztatów szkolnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zaprojektowano i wybudowano 9 mieszkań . Włączono szerokie wsparcie (animacja, terapia rodzinna i uzależnień, aktywizacja społeczna i zawodowa). Przedsięwzięcie zawiera także elementy „Miksu Lokatorskiego”, sytuacji w której jeden budynek zamieszkują ludzie w różnym wieku, płci, będący na różnym etapie życia, o różnej sprawności, różnych zainteresowaniach, różnych możliwościach finansowych i z różnymi problemami. Mieszkania oraz wsparcie mają na celu stworzenie spójnej, współpracującej oraz zdolnej do samodzielnego rozwiązywania problemów społeczności sąsiedzkiej.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Pana Marcina Tylmana, Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem