W dniu 22 października 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się IV spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Podczas kolejnego spotkania członków Rady omówiono m.in. zagadnienia dot. dostosowania placówek do standardów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, a w szczególności możliwości pozyskania środków w ramach RPO WK-P 2014-2020, opracowania propozycji kryteriów konkursu w powyższym zakresie. Zaproponowano również przygotowanie założeń projektu partnerskiego ukierunkowanego na opracowanie modelu współpracy pomiędzy gminami a organizacjami pozarządowymi w celu aktywizacji i usamodzielnienia osób bezdomnych oraz wprowadzenie wypracowanych rozwiązań w formie pilotażu. Poruszono również tematykę dot. zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dot. odpłatności w placówkach. Rozmawiano o znaczeniu sporządzania Informatora o miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym oraz potrzeby uzyskania dostępu do istniejących baz danych bądź stworzenie odrębnej bazy dot. klientów korzystających z infrastruktury przeznaczonej dla osób bezdomnych.