W dniu 2 marca 2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się V spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Podczas kolejnego spotkania członków Rady omówiono m.in. kwestie związane z ogłoszeniem konkursowym w ramach poddziałania 6.1.2 RPO (Uchwała Nr 8/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne).

W związku z wizytą Sekretarz Stanu w MRPiPS Iwoną Michałek, w dniu 28 lutego 2020 roku,  pojawiła się propozycja przekazania do Ministerstwa Rodziny informację dotyczącą sytuacji standardów dla poszczególnych placówek w województwie kujawsko-pomorskim. Rada podkreśliła potrzebę kontynuowania relacji z Ministerstwem – dialog i próbę wypracowania wspólnych rozwiązań.

Pan Marcin Tylman zreferował ostatnie wydarzenia związane z przyjęciem przez Miasto Gdańsk Karty Praw Osoby Bezdomnej. W związku z tym zasugerowano, aby na poziomie województwa promować Kartę i zachęcać miasta do jej ewentualnego przyjęcia. Omówiono także wyniki badania przeprowadzonego przez Ogólnopolską Federację na Rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności. Kwestia standardów i ich wydłużania – 27% placówek określiło, że nie jest w stanie sprostać standardom. Środowisku zajmującemu się bezdomnością brakuje ok. 85 mln. złotych na potrzeby dostosowania placówek.