W dniu 7 czerwca 2017 r. w Wieńcu - Zdroju k/Włocławka, odbędzie się seminarium dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Seminarium organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”.

Tematyką przewodnią seminarium jest tworzenie warunków dla rozwoju i powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i małych placówek w celu stworzenia dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych warunków jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli instytucji wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy i integracji społecznej województwa kujawsko-pomorskiego, rodziny zastępcze, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny, przedstawicieli samorządów.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach  RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział w seminarium proszę potwierdzić w formie karty zgłoszeniowej przesłanej do ROPS

 

Do pobrania: