Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego zorganizowali w dniach 23 oraz  24 maja 2017 r.  II KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ, tym razem w przepięknych Borach Tucholskich.

Po raz drugi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego mieli okazję spotkać się i dyskutować o istotnych problemach w pomocy społecznej zwłaszcza tych, dotyczących rodziny, osób starszych i dzieci. Tematyką przewodnią tegorocznego Forum była rola samorządów lokalnych w budowaniu systemu wsparcia dla rodzin i ich członków poprzez stworzenie warunków do rozwoju usług społecznych jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych.

Podczas Forum przedstawionych zostało wiele ciekawych prezentacji i dobrych praktyk dotyczących różnych form wspierania rodziny i jej członków. Swoją wiedzą dzielili się z uczestnikami Forum również przedstawiciele świata nauki, Panie dr hab. Halina Guzy- Steinke i dr Anna Rutkowska z UKW w Bydgoszczy zaprezentowały raport pt. Wymiary profesjonalnego działania pracowników socjalnych i kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego a dr Jarosław Przeperski z UMK w Toruniu przedstawił wyniki badań  pt..Modele reintegracji rodziny dzieci powracających z pieczy zastępczej.

Jednym z elementów  Forum była  wizyta studyjna w gospodarstwach opiekuńczych tzw. zielona opieka w których świadczone są usługi opiekuńcze dla rodzin i ich członków, w tym dla osób starszych. Zaprezentowane zostały też perspektywy wspierania pomocy społecznej w województwie  kujawsko-pomorskim z  RPO WK-P na lata 2014-2020.

W ramach Forum odbyły się dwa spotkania edukacyjne dotyczące tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci stanowiące  element projektu partnerskiego  Rodzina w Centrum w ramach RPO WK-P, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

W Forum uczestniczyło ponad 100 osób, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej oraz systemu wspierania dziecka i rodziny z województwa kujawsko - pomorskiego.  

 

Galeria zdjęć:

 

Do pobrania: