W każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w czterech miastach na prawach powiatu funkcjonują Centra Wspierania Rodzin.

Centra oferują rodzinom bogaty wachlarz różnych form wsparcia,  od superwizji oraz mediacji i terapii dla rodzin, poprzez różnego rodzaju warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych), warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, aż po organizację wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych dla całych rodzin. Młodzież, która opuszcza pieczę zastępczą znajdzie w Centrach też coś dla siebie, np. może skorzystać z dofinansowania, w formie bonów, wybranych przez siebie kursów wzmacniających ich kompetencje społeczne, uczących zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Ciekawa i bogata oferta Centrów zachęca rodziny, głównie zastępcze, do korzystania z usług różnych specjalistów.

Centra tętnią życiem, o czym niech zaświadczą liczby.

W okresie do 16 kwietnia 2017r. do projektu przystąpiły 2.044 osoby, w tym:

  • 514 osoby przebywające w pieczy zastępczej,
  • 77 osób opuszczających pieczę zastępczą,
  • 554 osoby sprawujących pieczę zastępczą,
  • 599 osób przebywających w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
  • 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • 291 innych uczestników, których udział jest niezbędny w realizacji projektu.

 

Realizatorzy projektu:

  • 19 POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
  • 3 MIEJSKIE OŚRODKI POMOCY RODZINIE - Grudziądz, Toruń, Włocławek
  • 1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Bydgoszcz
  • REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl