Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. Janusz Korczak

24 maja 2006 r. Sejm w drodze uchwały ustanowił 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W przyjętym dokumencie posłowie uznali potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej. Od 12 lat instytucje, organizacje i rodziny – związane z tematem pieczy zastępczej – podejmują działania by uczcić tych, którzy podejmują trud bycia Rodziną Zastępczą, propagować ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęcać mieszkańców do zakładania rodzin zastępczych by dać dzieciom prawo do wychowywania i dorastania w rodzinie.

W tym roku także w naszym województwie odbyły się z tej okazji liczne wydarzenia, których zwieńczeniem było seminarium, które odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Wieńcu - Zdroju k/Włocławka , a dotyczyło rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, którego inicjatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Wicemarszałek Województwa Sławomir Kopyść wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adamem Szponką.  

W trakcie pierwszej części spotkania w gronie specjalistów omówiono zagadnienia dotyczące tworzenia warunków do rozwoju form rodzinnych pieczy oraz zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i małych placówek w celu stworzenia dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych warunków jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych. Z wypowiedzi ekspertów wybrzmiał, wspólny pogląd, iż piecza zastępcza jest całością i by rozwijała się prawidłowo formy rodzinne i instytucjonalne muszą być ze sobą w korelacji, bowiem obie są potrzebną częścią systemu.

Ważnym celem seminarium było promowanie, wyjaśnianie i pokazywanie na czym polega opieka zastępcza nad dziećmi, więc do udziału w środowym spotkaniu zaproszono szerokie grono rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi i  umożliwiono im podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z przyjęciem i wychowaniem dzieci. Jest to ważny głos pokazujący codzienność i niezwykłość tej pracy oraz wartość wysiłku włożonego w wychowanie dzieci.  W czasie kiedy rodzice uczestniczyli w spotkaniu dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę pod okiem animatorek.

W seminarium wzięli też udział przedstawiciele samorządów, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, dyrektorzy oraz pozostała kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele samorządów.

 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. - Janusz Korczak

Seminarium zrealizowane zostało w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach  RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć: