W dniu 8 czerwca 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Przewodnicząca Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) województwa, Pani Ewa Tadrowska, a także przedstawiciele organizatora czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem spotkania było wypracowanie standardów współpracy OWES i LGD w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, w tym zwłaszcza w celu wspierania zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, a także innych działań wspierających rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na szczególną rolę OPS w sieci współpracy lokalnej na rzecz włączenia społecznego.

Wypracowane w ramach spotkania postulaty, dotyczące m.in. realizacji wspólnych wydarzeń, stworzenia infrastruktury współpracy, regionalnych platform współpracy, czy też możliwości opracowania wspólnie indywidualnych ścieżek pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujących wsparcie OPS, LGD i OWES, zostały przekazane przedstawicielom IZ RPO WK-P 2014-2020, celem ujęcia ich w zapisach dokumentów wdrożeniowych.

Spotkanie poprowadził doradca ROPS w zakresie działań sieciujących podmioty ekonomii społecznej Jarosław Wypyszyński. Przedstawił on wielkopolskie doświadczenia w zakresie współpracy OWES i LGD, a także możliwe formy i modele tej współpracy.

Spotkanie było częścią realizacji projektuKoordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach RPO WK-P 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

 

Galeria zdjęć: