W ramach projektu „Rodzina w Centrum” , ROPS w Toruniu organizuje kolejne formy wsparcia dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Doradztwo grupowe jest  powiązane ze szkoleniem  pt. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Celem doradztwa jest poszerzenie szczegółowych zagadnień służących bardziej profesjonalnej pracy z dziećmi z problemami z  zaburzeniami więzi - RAD.

 Uczestnikami spotkań doradczych  mogą być osoby nieuczestniczące jak i uczestnicy szkolenia. Spotkanie trwa 4 godz., zaczyna się o godz. 9.00 i jest bezpłatne. W każdym spotkaniu  może wziąć udział  15 osób.

Terminy i miejsca spotkań

I spotkanie w dniu 3 sierpnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu godz. 9.00 ( miejsce spotkania zostanie przekazane 27 lipca 2017r.) godz. 9.00

  • II spotkanie w dniu 17 sierpnia 2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mątewska 17 w Inowrocławiu  9.00.
  • III spotkanie30 sierpnia 2017r.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Toruńska 272 w Bydgoszczy 9.00

 Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać do ROPS w Toruniu wg dat na karcie.  Na podstawie otrzymanych kart ROPS w Toruniu dokona naboru uczestników do udziału w spotkaniu. Lista osób zakwalifikowanych na spotkanie zostanie przesłana do PCPR / MOPR / MOPS na 5 dni przed spotkaniem.

 

Do pobrania.