We wrześniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO), który realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Liderem projektu jest Pallmed Sp. z o.o. z Bydgoszczy, natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest jednym z ponad dwudziestu partnerów z różnych sektorów i obszarów społecznych, m.in. ośrodków pomocy społecznej, placówek podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych.

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem poprzez rozwój kompleksowej sieci wsparcia – skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji społecznej.

W ramach projektu zakłada się m.in. funkcjonowanie centrum ŚCOPO delegującego mobilny zespół specjalistów udzielających świadczeń w miejscu zamieszkania, powstanie zintegrowanej opieki medycznej, stworzenie platformy teleopieki, szkolenia dla kadr medycznych i innych specjalistów
z zakresu psychogeriatrii, prowadzenie działań świadomościowych dotyczących problematyki chorób otępiennych oraz prowadzenie działań aktywizujących chorych i opiekunów.

Efektem projektu będzie poprawa jakości życia chorych na chorobę Alzheimera lub inne otępienia
oraz ich rodzin.

W związku z realizacją projektu działa już jego strona internetowa, na której można znaleźć informacje o ŚCOPO →  www.domsueryder.org.pl (menu Projekty) oraz zaczął funkcjonować fanpage OtępieNIE! prowadzony przez nasz Ośrodek → https://www.facebook.com/Ot%C4%99pieNIE-134836147242516/  Zapraszamy do bieżącego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie projektu, jak
i aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu fanpage'u.