Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17.
Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i/lub ich jednostek organizacyjnych (w tym OPS/PCPR), podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacji pozarządowych) oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Przedmiotem konkursu są:

  1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
  • Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
  • Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
  •  Program Aktywności Lokalnej i/lub,
  • inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

  1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
  • programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Projekty w ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane Ne terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, poza tzw. „polityką terytorialną” (nie obowiązuje kryterium dotyczące zgodności ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego).

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 12.873.000 zł.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=98

Informujemy jednocześnie, iż w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215, organizowane jest spotkanie informacyjne dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w ramach ww. konkursu.

Rekrutacja prowadzona jest poprzez formularz zgłoszeniowy oraz telefonicznie pod nr tel. 56 62 18 268.

Szczegółowe informacje nt. spotkania, w tym formularz zgłoszeniowy i program spotkania znajdują się na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=85