30 marca 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, odbyło się spotkanie poświęcone preferencyjnym pożyczkom dla podmiotów ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z województwa kujawsko-pomorskiego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, jak również przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z regionu. 

W ramach spotkania Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. przedstawiło swoją najnowszą ofertę preferencyjnych pożyczek, z których mogą skorzystać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit), udzielane są na wzmocnienie i rozszerzenie działalności podmiotów oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych.

Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w tym w województwie kujawsko-pomorskim), a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom społecznym (zatrudniającym do 250 osób) na okres do 7 lat, a ich oprocentowanie będzie oparte na stopie redyskonta weksli i będzie zależało od liczby utworzonych miejsc pracy.

Dodatkowo, podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, który w poprzednich latach testował produkt „Pożyczka z poręczeniem dla PES”. Projekt, w ramach którego wypracowany został wspomniany produkt, cieszył się sporym zainteresowaniem, a efektem zrealizowanego projektu, było włączenie wypracowanych procedur do oferty pożyczkowej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Uzupełnieniem spotkania była informacja o ofercie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeniowego.

Spotkanie było elementem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.