W dniu 25 kwietnia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku, odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania powołane zostały cztery Podkomitety Monitorujące Ekonomię Społeczną w subregionach. Zgodnie z założeniami, każdy z podkomitetów liczy około 15 osób, a wskazane osoby reprezentują instytucje i podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działania na rzecz ekonomii społecznej w subregionach. Podkomitety działają na obszarach spójnych z działalnością i funkcjonowaniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Do zadań podkomitetów należy m.in. monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie, identyfikacja barier i problemów w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, współpraca w zakresie realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020.

W ramach spotkania odbyły się także warsztaty dotyczące spójnej integracji regionalnej w obszarze ekonomii społecznej. Swoim zakresem tematycznym warsztaty obejmowały zagadnienia związane ze stanem wdrażania polityki rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, najważniejsze sukcesy, a także największe wyzwania i cele zaplanowane do realizacji w obszarze ekonomii społecznej w regionie.

Wypracowane podczas warsztatu wnioski pomogą efektywnie zaplanować działania dla członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej i innych interesariuszy zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie było jednym z elementów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Galeria zdjęć: