Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES  informuje o naborze uczestników projektu pn.: „KARIERA ZAWODOWA Z SUKCESEM”, w którym zapewnia preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Celem Projektu jest Poprawa sytuacji zawodowej 55 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację działań aktywizacji zawodowej w terminie do 30.06.2020 r. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2020 – 30.06.2020 i obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo Zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe

Wsparciem towarzyszącym dla uczestników projektu jest:

 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • catering

Grupą docelową projektu jest 55 osób (33 kobiet, 22 mężczyzn) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z województwa kujawsko-pomorskiego  w tym:

 • 35 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych;
 • 20 ubogich pracujących (tj. zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych w oparciu o próg interwencji socjalnej);
 • 30% osób zamieszkujących na obszarze miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno – gospodarcze.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która dobrowolnie zgłasza chęć udziału w Projekcie, ma ukończony 29 rok życia i jest z województwa kujawsko-pomorskiego, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, w tym:

 • osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej (tj.: zawartą na czas określony upływający w okresie realizacji projektu lub trwającą nie dłużej niż 6 m-cy) lub pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej;
 • ubogim pracującym (tj. osobą, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych w oparciu o próg interwencji socjalnej);

Uczestnik Projektu w celu udokumentowania spełnienia kryteriów dostępu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • w przypadku osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej lub pracujących w ramach umowy cywilno-prawnej – kopia umowy o pracę i zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu;
 • w przypadku ubogich pracujących - kopia umowy o pracę, zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu, dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego, w którym kandydat zamieszkuje wraz ze wskazaniem liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym.

Dodatkowe kryteria mierzalne:

 • osoby, które uczestniczyły w projekcie z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w RPO - 16 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: certyfikat/zaświadczenie z ukończenia projektu / umowa uczestnictwa w projekcie);
 • osoby zamieszkujące miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek - 6 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: oświadczenie uczestnika projektu);
 • osoby o niskim poziomie wykształcenia: ISCED 1 – 3 punkty; ISCED 2 – 2 punkty; ISCED 3 – 1 punkt (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: oświadczenie uczestnika projektu);
 • osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1punkt (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: kopia umowy o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy);
 • osoby z niepełnosprawnością: 5 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: orzeczenie o niepełnosprawności /równoważne (np. lekarza orzecznika ZUS/orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów/orzeczenie o stanie zdrowia, opinia itp.);

Zapisy do Projektu prowadzone są bezpośrednio w Biurze Projektu – ul. Młynarska 1A/3, 87 - 800 Włocławek (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego złożenie osobiście/pocztą/mailem/w Biurze Projektu).