Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2021 roku, a jego cel to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie żnińskim.

Zgodnie z umową o dofinansowanie PUP w Żninie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów (o ile będą spełniać przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej) w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO.

Grupę docelową projektu stanowić będą: 458 osób (274 kobiety i 184 mężczyzn), spełniające kryteria dostępu tzn. osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET [1]).

Dodatkowo projekt zakłada, że wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt skierowany jest do: - grupy 275 osób bezrobotnych należących do kategorii NEET (187 kobiet i 88 mężczyzn) oraz 81 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach (125 kobiet i 80 mężczyzn).

W ramach projektu oferujemy poniższe formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Szkolenia,
  • Staże do 6 m-cy,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Bony na zasiedlenie,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zgodnie z założeniami projektu ww. formy wsparcia realizowane będą w trakcie całego okresu realizacji projektu. Terminy naborów wniosków na poszczególne formy wsparcia uzależnione będą od wykorzystania/posiadania środków finansowych przyznanych w ramach projektu.

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie staży - wnioski przyjmowane są do 19.02.2020 r.; oraz wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie - wnioski przyjmowane są od 05.02.2020 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę wsparcia. W lutym 2020 r. planowane jest również uruchomienie naborów wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Harmonogram naborów wniosków przedstawiany jest na stronie internetowej Urzędu: znin.praca.gov.pl.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające kryteria dostępu dotyczące grupy docelowej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby PUP w Żninie gdzie prowadzona jest rekrutacja do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu można uzyskać u doradców klienta, na stronie internetowej znin.praca.gov.pl. oraz u Koordynatora projektu Pani Ewy Szarszewskiej tel. 52 303 10 64 w. 61.