Zmiana w treści ogłoszenia o naborze partnera krajowego wybieranego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach działań profilaktycznych, wprowadza zmiany w treści ogłoszenia z dnia 3 marca 2020 roku o naborze partnera krajowego (Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian znajduje się w załączniku.

Link do ogłoszenia: https://www.rops.torun.pl/1189-ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-krajowego.

Do pobrania: