Informacja o dokonaniu wyboru partnera krajowego w ramach otwartego naboru w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach powyższego naboru wpłynęła 1 oferta:

  • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka

Zgodnie z przeprowadzonym naborem i oceną oferty informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka.