Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu został wezwany do złożenia w trybie nadzwyczajnym „Projektu obejmującego wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu będzie podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Powiaty i Miasta na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz  Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

  

Grupy docelowe przewidziane w projekcie, które zostaną objęte wsparciem to:

  • podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. instytucje systemu pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, jak również przedsiębiorcy służby mundurowe);
  • podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii;
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym narażone na zachorowania na COVID-19,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych (MODUŁ I)
  2. Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (MODUŁ II)
  3. Utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia (MODUŁ III)

  

Szczegółowe informacje na temat oferowanego wsparcia podawane będą na bieżąco na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu po akceptacji założeń projektu przez Instytucję Zarządzającą.