WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WKŁADU WŁASNEGO

 • Zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie wkład własny musi być wnoszony przez Partnerów za okres od marca do grudnia. Założono, że źródłem wkładu własnego mogą być wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do wykonywania zadań w projekcie. Tak więc po stronie Partnera leży oddelegowanie pracownika do projektu. Dopuszcza się możliwość zaangażowania kilku pracowników w niepełnych częściach etatu np. 1/2, 1/3, 3/4. W ramach wkładu własnego (zad.1) można rozliczać również wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Partnera, pod warunkiem zmiany zakresów czynności i możliwości wykonywania przez te osoby zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie (str. 38 - uzasadnienie pod budżetem). Jednakże należy pamiętać, aby kwoty ewentuanych dopłat dopłaty do wynagrodzenia wypłacanych w ramach projektu nie wykazywać jako wkładu własnego.
 • Każdy z Partnerów projektu jest zobligowany do wniesienia od miesiąca marca wkładu własnego zadeklarowanego we Wniosku o dofinansowanie (suma kontrolna: 5aa5 8baf  9c8d 049a wersja z dn. 06.05.2020 r.).
 • Zgodnie ze stanowiskiem ROPS nie ma obowiązku ujmowania wkładu własnego w budżecie projektu przyjętego przez Samorząd. Decyzja ta leży po stronie Partnera na podstawie dotychczasowych doświadczeń i praktyki.
 • Partnerem w projekcie jest powiat. We wniosku nie wskazano, że realizatorem projektu jest jednostka organizacyjna powiatu. Wobec tego, w celu zapewnienia wkładu własnego, pracownikami oddelegowanymi do realizacji projektu mogą być pracownicy Starostwa Powiatowego, PCPR i/lub DPS.
 • Zakres obowiązków oddelegowanego pracownika winien być zgodny z zakresem obowiązków wskazanym na str. 38 we wniosku o dofinansowanie. Po stronie Partnera leży sporządzenie dokumentów zawierających zakres wykonywanych czynności.
 • Do listy płac rozliczającej wynagrodzenie wkładu własnego konieczne jest posiadanie opisu projektowego, wg  wzoru przekazanego przez Partnera Wiodącego.
 • Kwota wkładu własnego jest taka sama dla każdego z Partnerów i nie jest liczona proporcjonalnie do otrzymanego dofinansowania.

 

  

WYJAŚNIENIA DLA PARTNERÓW W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCE DOPŁAT DO

WYNAGRODZENIA

 • W podmiotach, w których ilość personelu na to pozwala wymagane jest utworzenie zespołów pracowniczych, których członkowie mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi i zorganizowanie pracy tych zespołów w sposób wykluczający wzajemny kontakt.
 • Podmioty zobowiązane są do sporządzania odrębnych list płac potwierdzających dokonanie dopłaty do wynagrodzenia oraz posiadania opisu projektowego, wg wzoru przekazanego przez Partnera Wiodącego.
 • Dopłaty wypłacane będą na podstawie Regulaminu dopłat stanowiącego załącznik 54 do umowy partnerskiej. Pracodawca podejmie decyzję co do wewnętrznych uregulowań, które stanowić będą podstawę do wypłacania przedmiotowych dopłat.
 • Dyrektor jednostki decyduje o przyznaniu dopłaty do wynagrodzenia wśród pracowników tejże jednostki. Pracownicy otrzymujący dopłaty do wynagrodzenia muszą znajdować się w jednej z dwóch grup: mający incydentalny bądź stały kontakt z podopiecznym. Na Dyrektorze jednostki spoczywa obowiązek wykazania, iż zakres czynności danego pracownika wpisuje się w jedną z powyższych grup.
 • Pracownik zatrudniony na zastępstwo może otrzymać dopłatę do wynagrodzenia w okresie trwania jego umowy na zastępstwo. W przypadku powrotu do pracy pracownika pierwotnie zatrudnionego, dopłatę należy wypłacać temu pracownikowi, zaprzestając wypłacania dopłaty pracownikowi na zastępstwo.
 • Możliwa jest wypłata dopłat dla większej liczby osób niż założono we wniosku o dofinansowania, przy założeniu nieprzekroczenia całkowitej kwoty dofinansowania przypisanej do danego Partnera.
 • Dopłaty do wynagrodzenia należą się za faktycznie wykonaną pracę w miesiącu maju, czerwcu oraz lipcu 2020 r.
 • Przez czas niewykonywania pracy rozumie się wszelkiego rodzaju absencję, w tym m.in. urlopy, zwolnienia chorobowe, pracę zdalną. Dopłatę może otrzymać wyłącznie pracownik czynnie wykonujący obowiązki służbowe w siedzibie jednostki.

  

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TESTÓW

 • Wniosek o dofinansowanie nie określa rodzajów testów. W związku z rozpoczęciem finansowania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego testów dla Państwa pracowników, konieczne jest wstrzymanie testowania finansowanego ze środków projektu RPO 9.3.2. Ponowne rozpoczęcie testowania w ramach projektu uruchomione zostanie w momencie zaprzestania testowania przez Wojewodę, tak by uniknąć ryzyka podwójnego finansowania. Wszystkie poniesione koszty przeprowadzonych do tej pory testów będą mogły zostać rozliczone w ramach projektu RPO 9.3.2. W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie uda się Państwu odwołać już umówionego badania, ze względu na krótki czas, jego koszty zostaną rozliczone w ramach projektu.

  

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

 • Środki ochrony indywidualnej oraz inne materiały przewidziane Wnioskiem o dofinansowanie zostaną zakupione niezwłocznie po otrzymaniu transzy środków przeznaczonych na realizację projektu.
 • W ramach projektu 9.3.2 przewiduje się jednak zakup materacy, pościeli, łóżek polowych, wyżywienia oraz urządzeń, jednakże do rozpatrzenia w indywidualnym trybie w przypadku zmiany organizacji pracy DPS.