Zarząd województwa przyjął założenia Strategii rozwoju województwa do 2030 roku. Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju, stąd oficjalny tytuł Strategia Przyspieszenia 2030+. Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania.

Do 2 czerwca br. każdy pełnoletni mieszkaniec regionu może zgłaszać swoje uwagi i wnioski do założeń Strategii.

Założenia do Strategii i formularz zgłaszania uwag i wniosków tutaj.

  

 

Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35763-strategiczna-debata-nad-kierunkami-rozwoju
Grafika: https://www.facebook.com/WojewodztwoKujawskoPomorskie/photos/a.649446595186000/1885106281620019/?type=3&theater