Grafika: https://pixabay.com/pl/

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest uhonorowanie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracy z podopiecznymi, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami osiągają wyróżniające się efekty pracy.  

 

Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

  • organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomocy społecznej, oświatowe oraz służby zdrowia;
  • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Zgłoszenia można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w terminie do 30 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów i przyznawania nagród.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/227164/ogloszenie-o-naborze-zgloszen-w-konkursie-najlepszy-terapeuta-zajeciowy-wojewodztwa-k