Zmiana w wyjaśnieniach związanych z projektem pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie kwalifikowalności dopłat do wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego

 

STAN NA DZIEŃ 25.06.2020 r.

  

Przez czas niewykonywania pracy, o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu dopłat do wynagrodzeń, stanowiącego załącznik nr 53 do Umowy partnerskiej rozumie się absencję związaną ze zwolnieniem chorobowym, sprawowaniem opieki, pracą zdalną, urlopem okolicznościowym, urlopem bezpłatnym. Dopłatę może otrzymać wyłącznie pracownik czynnie wykonujący obowiązki służbowe w siedzibie jednostki.

 

Natomiast w przypadku urlopu wypoczynkowego – Zgodnie z treścią pisma Instytucji Zarządzającej z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz  rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 czerwca 2020 roku – należy uznać, iż możliwa jest wypłata dopłaty za dni urlopowe proporcjonalnie do okresu wsparcia.

 

Dla przykładu: dopłata przyznawana jest pracownikowi przez 3 miesiące, co stanowi ¼ roku. Jeżeli wymiar urlopu danego pracownika wynosi 26 dni, to na każdy miesiąc przypada 2,16 dnia urlopu, zatem na trzy miesiące 6,5 dnia. Pracownik może więc wykorzystać owe 6,5 dnia w okresie, za który przysługuje dopłata do wynagrodzenia, bez konieczności pomniejszania tejże dopłaty. Natomiast, jeżeli pracownik będzie wykorzystywał urlop ponad ww. 6,5 dnia w okresie, za który przyznawana jest dopłata, wówczas dopłata winna być pomniejszana proporcjonalnie za okres przekraczający wspomniany limit urlopowy.

 

Z uwagi na powyższe możliwe jest dokonanie korekt i wypłacenie pracownikom wyrównań dopłat za czas urlopu nieprzekraczającego 6,5 dnia (wykorzystywanego w okresie maj-lipiec 2020 r.). Partner Wiodący rekomenduje wypłacanie wyrównań po zakończeniu ww. trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, w celu uniknięcia nadpłaty wynagrodzenia. 

 

UWAGA: W przypadku innego niż 26 dni wymiaru rocznego urlopu przysługującego pracownikowi, należy dokonać analogicznych wyliczeń pozwalających na ustalenie okresu zasadności dopłat wypłacanych za czas wypoczynku.