Informujemy o zmianach w Regulaminie przyznawania grantów, w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Zmiany w Regulaminie przyznawania grantów dotyczą:

  1. Rozszerzenia grupy podmiotów uprawnionych do otrzymania grantu o ośrodki wsparcia z całodobowymi miejscami okresowego pobytu, prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie;
  2. Umożliwienia przyznawania dopłat do wynagrodzenia pracownikom również za czas urlopu wypoczynkowego, proporcjonalnie do okresu wsparcia. Dopłata przysługuje na 3 miesiące, co stanowi ¼ roku. W sytuacji, kiedy wymiar roczny urlopu wynosi 26 dni, na każdy miesiąc wymiar urlopu wynosi 2,16 dnia. ¼ przysługującego w tym wypadku pracownikowi urlopu w okresie 3 miesięcy to 6,5 dnia. Pracownik może więc wykorzystać, w okresie pobierania dopłat do wynagrodzenia 6,5 dnia urlopu, bez konieczności ich obniżania. Jeżeli pracownik wykorzysta ponad wskazane 6,5 dnia w okresie objęcia dopłatami, to wysokość dopłaty powinna zostać obniżona proporcjonalnie o okres przekraczający wskazane 6,5 dnia. Analogiczne wyliczenie należy zastosować w przypadku innego niż 26 dni wymiaru rocznego urlopu przysługującego pracownikowi. W związku z tą zmianą możliwe jest dokonanie korekt i wypłacenie pracownikom wyrównań dopłat za czas urlopu nieprzekraczającego 6,5 dnia (wykorzystywanego w okresie maj-lipiec 2020 r.). Rekomendujemy wypłacanie wyrównań po zakończeniu ww. trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, w celu uniknięcia nadpłaty wynagrodzenia;
  3. Doprecyzowania zapisów wzoru umowy. Informujemy, że wszystkie zawarte już umowy zostały dokonane na aktualnym wzorze.
  4. Usprawnienia procesu oceny wniosków w przypadku oczywistych omyłek pisarskich;

Poniżej zamieszczamy aktualne wersje Regulaminu i wzoru umowy.

Aktualny komplet dokumentów dotyczący projektu znajduje się tutaj.

 

Do pobrania: