1. Pytanie:

Czy w ramach projektu grantowego pn. „Pomagamy skutecznie” dodatek do wynagrodzenia może otrzymać osoba zatrudniona w części na stanowisku pielęgniarki a w części etatu na stanowisku –opiekunki?

Odpowiedź:

 Osoba w/w może otrzymać dodatek proporcjonalnie tylko do części etatu, w ramach którego wykonuje czynności opiekunki, potwierdzone zakresem czynności. Zgodnie  z wytycznymi MRPiPS dodatki w ramach grantu (w projekcie PO WER “Pomagamy skutecznie”) nie mogą być przyznane personelowi medycznemu (tj. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez   Ministerstwo Zdrowia dotyczącą projektu NFZ pn. “Zapewnienie

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i  hospicjów na czas COVID-19 w ramach Działania 5.2 PO WER, wynika, iż „W ramach projektu zaplanowano dodatki finansowe do wynagrodzeń dla wyszczególnionego personelu medycznego domów pomocy społecznej (m.in. pielęgniarek lub ratowników medycznych) zatrudnionych w ww. podmiotach, który to personel zobowiąże się do wykonywania pracy wyłącznie w jednym miejscu, niezależnie od źródła z jakiego są obecnie finansowane wynagrodzenia ww. pracowników.„

2. Pytanie:

Jaki sposób pomiaru wskaźników rezultatu należy zaplanować do wskaźników zakładanych rezultatów?

Odpowiedź:

Przykładowy sposób pomiaru rezultatu:

Wskaźnik: Liczba osób, którym przyznano dodatki do wynagrodzeń: np.: lista obecności, lista płac, pisma dot. przyznanych dodatków, zakresy czynności;

Wskaźnik: Liczba osób, dla których zakupiono środki ochrony osobistej, np. dokumenty księgowe, umowy, protokoły odbioru dostaw.

3. Pytanie:

Czy w projekcie wymagany jest wkład własny?

Odpowiedź:

W projekcie nie jest wymagany wkład własny. 100% grantu jest finansowane ze środków publicznych /w parytecie: UE – 84,28%, BP – 15,72%/.

4. Pytanie:

Czy dodatek traktujemy jako składnik wynagrodzenia ze wszystkimi jego konsekwencjami tj. podatkiem od osób fizycznych i składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych płaconych przez pracownika i pracodawcę?

Odpowiedź:

Tak, dodatek do wynagrodzenia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Kwota
1 450,00 jest kwotą brutto brutto, w której zawierają się również składki pracodawcy.

5. Pytanie:

Czy księgowa / kadra administracyjna / główny księgowy zatrudniona w DPS może otrzymać dodatek do wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Tak, może otrzymać dodatek. Warunkiem przyznania dodatku do wynagrodzenia jest wykonywanie pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcem DPS potwierdzone pisemnie (np. polecenie pracodawcy lub zakres obowiązków/czynności pracownika).

6. Pytanie:

Jak należy złożyć wniosek w przypadku kilku domów pomocy społecznej na terenie powiatu?

Odpowiedź:

Wnioskodawca ma możliwość wyboru tj.  może złożyć jeden wniosek dla wszystkich DPS lub oddzielnie dla każdego DPS.

7. Pytanie:

Kto może złożyć wniosek o udzielenie grantu.

Odpowiedź:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie grantu są:

dla jednostek samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

8. Pytanie:

Czy dodatek do wynagrodzenia musi być wykazywany na osobnej liście płac?

Odpowiedź:

Tak. Ze względu na dokonywanie płatności z wyodrębnionego rachunku bankowego oraz w celu przejrzystość dokumentacji prosimy o wykazywanie przyznanych dodatków do wynagrodzenia na osobnej liście płac.