Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES prowadzi nabór uczestników projektu pn.: „PRACA Z POWEREM”, w którym zapewnia preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Celem Projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo do 29 roku życia (40 kobiet, 20 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET) z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej do 31.05.2021. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2020 – 31.05.2021 i obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu poprzez opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (3 godz./osoba): listopad 2020;
 • Pośrednictwo pracy (6 godz./osoba): grudzień 2020 – maj 2021;
 • Szkolenia zawodowe (150 godz.): grudzień 2020;
 • Staże zawodowe (5 m-ce): styczeń 2021 – maj 2021.

Wsparciem towarzyszącym dla uczestników projektu jest:

 • dopłata do kosztów dojazdu,   
 • catering,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną,
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,83 zł brutto za 1 godzinę szkolenia/kursu,
 • stypendium stażowe w wysokości 1325,07 zł brutto/ miesięcznie,
 • materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
 • badania lekarskie.

Grupą docelową projektu jest 60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn), wyłącznie biernych zawodowo w wieku 15-29, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET) z województwa kujawsko-pomorskiego (wg Kodeksu Cywilnego) z wyłączeniem grupy określonej dla Poddziałania 1.3.1 PO WER oraz osób bezrobotnych), w tym:

 • 5 osób z niepełnosprawnościami (w tym 3 kobiety),
 • 32 osoby o niskich kwalifikacjach (w tym 20 kobiet),
 • 20 osób zamieszkujących miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze (w tym 12 kobiet).

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryteria dostępu / obowiązkowe (tj. posiada status osoby biernej zawodowo w wieku 15-29, nie uczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET) z województwa kujawsko-pomorskiego (wg Kodeksu Cywilnego) z wyłączeniem grupy określonej dla Poddziałania 1.3.1 PO WER oraz osób bezrobotnych).

Uczestnik Projektu w celu udokumentowania spełnienia kryteriów dostępu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenia o statusie osoby biernej zawodowo NEET i zamieszkiwaniu w województwie kujawsko-pomorskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowo w celu potwierdzenia statusu na rynku pracy-fakt bycia osobą bierną zawodowo-na etapie rekrutacji zbierane będą oświadczenia zawierające informację, czy dana osoba pozostaje bez pracy, oraz czy jest gotowa do podjęcia pracy i czy aktywnie poszukuje zatrudnienia (w przypadku uzyskania twierdzącej odpowiedzi na wszystkie pytania-dana osoba nie zostanie uznana za bierną zawodowo; będzie uznana za osobę bezrobotną w rozumieniu BAEL i nie będzie mogła wziąć udziału w projekcie /nie spełni obligatoryjnych kryteriów dostępu).

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów dostępu oraz suma punktów uzyskana po analizie dodatkowych kryteriów mierzalnych (merytorycznych) z Formularza rekrutacyjnego:

 • osoby, które uczestniczyły w projekcie z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w RPO - 10 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: certyfikat/zaświadczenie z ukończenia projektu / umowa uczestnictwa w projekcie);
 • osoby zamieszkujące miasto średnie tracące funkcje społeczno–gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek - 10 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: oświadczenie);
 • kobiety - 5 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: oświadczenie);   -osoby z niepełnosprawnościami – 5 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne np. lekarza orzecznika ZUS / orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów/orzeczenie o stanie zdrowia, opinia itp.); -osoby o niskich kwalifikacjach – 5 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: świadectwo szkolne);
 • osoby bez doświadczenia zawodowego – 5 punktów (dokument potwierdzający spełnienie ww. kryterium: oświadczenie);
 • osoby charakteryzujące się: brakiem motywacji, pewności siebie, wiary w swoje możliwości, niską samooceną i poczuciem własnej wartości - 1-10 punktów – ocena na podstawie kwestionariusza samooceny - załącznik do formularza rekrutacyjnego.

Zapisy do Projektu prowadzone są bezpośrednio w Biurze Projektu (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego złożenie osobiście/pocztą/mailem/w Biurze Projektu), we Włocławku przy ul. Młynarskiej 3.