W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rypińskim.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

  • status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie jako bezrobotna;
  • wiek: osoba w wieku 18-29 lat (osoba od 18 roku życia do dnia ukończenia 30 roku życia, tj. do dnia 30 urodzin);

W projekcie preferowane będą następujące grupy osób:

  • osoby należące do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą);
  • osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły (tzn. do wyczerpania limitu miejsc) i jest prowadzona w siedzibie tut. urzędu. Rekrutacja prowadzona będzie na następujące formy wsparcia: staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Informacji ww. zakresie udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin, kontakt telefoniczny - 54 280 21 44/45.