Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie  realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)".

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Rypinie jako bezrobotne. Projekt skierowany jest w szczególności do osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu osoby zrekrutowane do projektu skorzystają z m.in. poniższych form wsparcia:

  • Staże;
  • Prace interwencyjne;
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ;
  • Refundacja kosztów wyposażenia;
  • Doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania zaplanowanych w danym roku form wsparcia z uwzględnieniem kryteriów udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje nt. realizowanych form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie.