Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne. Projekt skierowany jest w szczególności do osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych. Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Planem Działania, a także poradnictwem zawodowym lub/i pośrednictwem pracy. W zależności od indywidualnych potrzeb, osoby biorące udział w projekcie korzystają z form aktywizacji dobranych tak, aby maksymalnie wzrosła efektywność podejmowanych wobec nich działań.

W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

  • usługi związane z zatrudnieniem, takie jak: poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy;
  • staże;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
  • bon na zasiedlenie;
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
  • prace interwencyjne.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania zaplanowanych w danym roku form wsparcia z uwzględnieniem kryteriów udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje nt. realizowanych form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie:

  • informacje nt. staży: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 31 i 52 318 67 30;
  • informacje nt. bonów na zasiedlenie: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 31;
  • informacje nt. jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39;
  • informacje nt. prac interwencyjnych: pokój nr 5, tel.: 52 318 67 23.