Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Wsparcie skierowane jest  dla domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem pomocy jest wsparcie tych instytucji w walce z pandemią COVID-19.  Wsparcie w ramach zadania pozwoli na odpowiednie wyposażenie instytucji świadczących usługi dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracowników a także zwiększy bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.

Pierwsze urządzenia przekazano do użytkowania w dniu 6 listopada 2020 r. Do końca listopada br. planowane jest zakończenie dystrybucji na terenie całego województwa kujawsko- pomorskiego.

  

 

Do pobrania:

Instrukcje obsługi sprzętu:

Urządzenie do oczyszczania powietrza [pdf, 561KB]

Urządzenie do dezynfekcji poprzez natrysk [mp4, 576 701KB]

  

 

Zakup sprzętu wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020