„Promowanie  nowych  metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i podmiotami ekonomii społecznej” – to tematyka warsztatów dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej.

Z upływem lat przybywa osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. Miejscami, w których seniorzy mają możliwość integracji, wymiany doświadczeń i poglądów, realizacji własnych pasji oraz udziału w interesujących wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i sportowych są kluby seniora.

W dniu 27 marca 2018 r. na zaproszenie Pana Adama Szponki Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności z członkami Grupy Inicjatywnej powołania Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności oraz Wykluczenia Mieszkaniowego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało raport dot. zrealizowanych działań i programów mających na celu poprawę jakości i warunków życia osób starszych.

Informujemy, iż ustalono terminy bezpłatnych szkoleń na II kwartał 2018 w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – harmonogram (docx, 12KB)

Pełna informacja i szczegóły znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB :   http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej oraz na na stronie internetowej Lidera.

Ostatnie spotkanie świadomościowe dot. chorób otępiennych za nami.  Na spotkaniu pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona” uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką choroby otępiennej oraz znaczeniem fizjoterapii i aktywności fizycznej w codziennym życiu chorego.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony osób chętnych do objęcia wsparciem w formie teleopieki informujemy, że rekrutacja została przedłużona do dnia 30 marca 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2018.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowany został formularz do sporządzania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Trwa rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu monitorowania.