Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na konferencję pn. „Rola i znaczenie nowych rozwiązań na rzecz chorych otępiennie oraz ich opiekunów”, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy.

„Bory Tucholskie dla Seniora” to inicjatywa Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim, mająca na celu przygotowanie dwudziestu osób dysponujących dużym doświadczeniem życiowym do pełnienia roli profesjonalnych przewodników terenowych, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do pomagania innym w poznawaniu uroków tej wspaniałej okolicy.

Działająca od maja 2015 roku Gminna Rada Seniorów w Barcinie zdążyła zorganizować wiele interesujących przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  wraz  z partnerami realizuje projekt RODZINA W CENTRUM,  którego jednym z elementów jest wspieranie rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej w naszym województwie. W swoich założeniach projekt zakłada m.in. organizowanie działań podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób realizujących zadania pieczy zastępczej w tym rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także przyszłych kandydatów do pełnienia tej funkcji. Obecnie w ramach szkoleń organizowanych przez ROPS, kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


 

 


W dniu 16 października 2017 r. został uruchomiony fanpage w zakresie problematyki chorób otępiennych w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Trwa drugi nabór innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”, w temacie: usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Ruszyła kampania informacyjna nt. problematyki chorób otępiennych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Akcja przeprowadzona za pośrednictwem komunikacji autobusowej potrwa od 1 do 30 listopada 2017 roku.

Trwają szkolenia dla kadry instytucji pomocy społecznej. Obecnie szkolą się przedstawiciele domów pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego. 

Celem szkoleń jest poznanie nowych narzędzi  w pracy z  mieszkańcem dps oraz nabycie praktycznych umiejętności ich stosowania.