Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17.
Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i/lub ich jednostek organizacyjnych (w tym OPS/PCPR), podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacji pozarządowych) oraz podmiotów ekonomii społecznej.

W dniu 13.03.2017 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowany został formularz oceny zasobów pomocy społecznej, który nie zmienił się w stosunku do ubiegłorocznego formularza. Pracownicy ROPS w Toruniu zajmujący się ozps za 2016 rok przygotowali zestawienie najważniejszych informacji dotyczących wypełniania formularza w sposób jednolity dla wszystkich użytkowników.

Regionalny ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadził badanie pn. Uwarunkowania rozwoju usług opiekuńczych i alternatywnych form pomocy środowiskowej dla osób starszych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Na tej podstawie sporządzono raport z badania pn. Pomoc środowiskowa dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu celem dokonania oceny zróżnicowania w zakresie zapotrzebowania na rozwój usług opiekuńczych opracował „Indeks obciążenia zjawiskiem starzenia się ludności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

W 2017 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 stycznia 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8471,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-mrpips-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-201.html  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował trzecią edycję „Informatora dla Seniora”. Materiał został zaktualizowany i uzupełniony o nowe treści z zakresu bezpieczeństwa seniorów. Oprócz informacji z obszarów: pomocy instytucjonalnej, środowiskowej, zdrowia, edukacji, kultury i rozrywki oraz życia publicznego, zawarto praktyczne wskazówki postępowania w sytuacjach zagrożenia i nie tylko.