Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalne Biuro Doradcze Fundacji Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt pn. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.
Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Realizatorem projektu w Polsce jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk będący Liderem projektu przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 21 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się zdalne, VI spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Akademia Kultury Informacyjnej zaprasza  na szkolenia dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu  „Szkolenie kadr pieczy zastępczej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że 5 lutego 2021 odbędzie się konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, a już w marcu ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym.

W związku z upływem terminu związanego z przechowywaniem dokumentacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udostępniamy Państwu pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie archiwizacji dokumentów POKL z prośbą o zapoznanie się i odpowiednie wykorzystanie.