W świetle obecnie panującej sytuacji epidemicznej wystąpiła konieczność podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu adaptację i przygotowanie pomieszczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. na przyjmowanie znacznej ilości osób, które wymagają pilnej i intensywnej hospitalizacji, w tym izolacji oraz zachowania wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm.

Miło nam poinformować, że już niebawem ruszymy z kolejnym cyklem webinariów dedykowanych osobom starszym.

W dniu 19 sierpnia 2021 r., w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu, odbyło się spotkanie sieciujące Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Do 13 sierpnia potrwa nabór uczestników do I edycji projektu pn. „Trampolina 3”.

Po zrealizowanych we wcześniejszym okresie kursów podnoszących kompetencje dla otoczenia uczestników z MOW/MOS w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, tj.: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poziom I oraz II, Dialogu motywującym czy Reżyserii Dźwięku poziom I oraz II, niedawno zakończyliśmy kursy dla kolejnej grupy wychowawców i nauczycieli. Jedenaścioro uczestników otrzymało dyplomy ukończenia kursu Produkcja audio-wideo, natomiast siedmioro kursu Dialog motywujący.

Przewodniczącą Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) II kadencji została wybrana Pani Krystyna Żejmo-Wysoka. Posiedzenie Komitetu odbyło się 8 lipca 2021 r. w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „Nad Jeziorem” w Chełmnie, prowadzonym przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

 

Zakończyliśmy kursy zawodowe realizowane w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. Wszystkich 25 uczestników projektu - podopiecznych z MOS w Szerzawach, MOW w Kruszwicy, MOW w Bielicach, MOW w Strzelnie oraz MOW we Włocławku uzyskało certyfikaty kwalifikacji zawodowych.

 

Pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z nią obostrzenia przyczyniły się do izolacji osób starszych pogłębiając uczucie samotności, niepewności i niepokoju. Seniorzy utracili możliwość korzystania z dotychczasowych aktywności, uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Po raz dziesiąty prezentujemy Państwu raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2020”

W zamieszczonym załączniku umieszczono zmiany w zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31.12.2019r. ( z późn. zm.) Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.