Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny chory. Aktywna rodzina”, które odbędzie się 25 października 2018 r., od godz. 10:00
w siedzibie ROPS w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93.

W piątek 19 października 2018 roku na antenie TVP Bydgoszcz, w programie „Akcja Innowacja”, dyskutowano o ekonomii społecznej.

Zakończono nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę osób wybranych.

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn.”AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zaplanowano realizację bezpłatnych, 2-dniowych szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status. Spotkania odbędą się w dwóch terminach (do wyboru):  15 oraz 20 listopada br. w ROPS w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93.

W dniu 17 października 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Członkowie Podkomitetów Monitorujących Ekonomię Społeczną z województwa kujawsko-pomorskiego  mieli okazję zapoznania się  z dobrymi praktykami w podmiotach ekonomii społecznej naszego regionu, w ramach wizyt studyjnych.

Przed nami ostatnie spotkanie świadomościowe z cyklu wykładów poświęconych chorobom otępiennym.

Uprzejmie informujemy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES), że na kujawsko-pomorskim portalu ekonomii społecznej pojawiły się pierwsze ogłoszenia i zapytania ofertowe, skierowane do tych podmiotów.

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejne, już piąte, wydanie Informatora dla Seniora
w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Ta publikacja ma dostarczyć wiedzę i informacje
o instytucjach działających na rzecz osób starszych. Prezentuje bazę podmiotów realizujących różne usługi, przedstawia ofertę kulturalno-edukacyjną skierowaną do seniorów oraz zawiera podstawowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania pomocy i świadczeń. Informator to swoiste vademecum, w którym każdym senior (ale i nie tylko) znajdzie treści, jakich poszukuje lub jakie go interesują.