„Wznieś serce nad zło” – pod tym hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, w dniu 11.10.2018r w siedzibie  Starostwa Powiatowego, zorganizowało spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci. Spotkanie jest elementem projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej oraz uczestnictwo w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” to główne punkty dwudniowej wizyty studyjnej w Koszalinie i Mielnie, która została zorganizowana w dniach 6-7 września 2018 roku dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), w szczególności burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin.

Opiekujesz się na co dzień osobą starszą, niesamodzielną oraz mieszkasz na terenie Torunia lub całego województwa kujawsko-pomorskiego? Jeśli tak, to oznacza, że jesteś tzw. opiekunem faktycznym.

Miejska Rada Seniorów w Inowrocławiu podsumowała swoją ponad roczną kadencję.

W poniedziałek 10 października 2018 r. nowy rok akademicki zainaugurowały Uniwersytety Trzeciego Wieku, działające w stolicach naszego województwa.

W poniedziałek 8 października 2018 roku w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19 Akademii Sztuk Wszelakich.

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom. W styczniu 2019 r. bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – otrzyma kolejnych 150 osób (nabór właśnie się rozpoczyna), a wiosną co najmniej 3000 potrzebujących. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, tel. 56 657 14 69.

Dnia 3 października br. Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z apelem dot. koordynacji działań Rządu RP w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności. Główne postulaty to: utworzenie przy Radzie Ministrów organu odpowiedzialnego za koordynację działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wychodzących poza kompetencje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także wypracowanie i wdrożenie polskiej strategii rozwiązywania problemu bezdomności opartej o rozwiązania mieszkaniowe. Apel został poparty przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przez Europejską Federację Organizacji Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA.

Zapraszamy na konferencję zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera przez Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Minęły dwa lata od kiedy wraz z 23 partnerami rozpoczęliśmy realizację programu wspierającego rodziny w naszym regionie pn. „Rodzina w Centrum”. Odpowiadając na potrzeby rodzin podjęliśmy działania zmierzające do rozwoju usług specjalistycznych: w województwie utworzono 23 Centra Wspierania Rodzin - miejsca, w którym rodziny zastępcze i naturalne w kompleksowy sposób objęte zostały specjalistyczną pomocą. Ten program polegał na wsparciu rodzin w wykonywaniu ich ról społecznych, m.in. na podnoszeniu umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, kompensowaniu deficytów dzieci przebywających w pieczy zastępczej, przygotowywaniu kandydatów do przejęcia opieki nad dziećmi pozbawionym opieki rodzicielskiej. Działania projektowe skierowane były zarówno do rodziców naturalnych i zastępczych, dzieci i młodzieży, kandydatów na rodziców zastępczych jak i do kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.