Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim Zima 2018/2019.

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego

wszystkim pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej

składamy serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym,

satysfakcji z wykonywanej pracy i dalszych sukcesów zawodowych.

 

Dyrekcja i pracownicy

ROPS w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna kolejny cykl spotkań świadomościowych pn. „Aktywny Senior XXI wieku”, tym razem dotyczących popularyzacji dobrych rozwiązań w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi.

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn.”AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zaplanowano realizację bezpłatnych, 2-dniowych szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W sobotę 10 listopada o godzinie 18.00 w restauracji Zatoka w Bydgoszczy odbędzie się Bal Wielopokoleniowy „Dobre bo polskie”, organizowany pod patronatem Głosu Seniora.

Działająca od niedawna Kawiarenka Irenka w Ciechocinku, we współpracy z Anną Kruszyk, trenerem pamięci z Fundacji Akademii Rozwoju, zaprasza seniorów na warsztaty techniki pamięci i koncentracji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza podmioty ekonomii społecznej o profilu gastronomicznym, cateringowym i przetwórczym na spotkanie branżowe. Spotkanie odbędzie się 23 listopada br. o godzinie 10 w ROPS, przy ul. Bartkiewiczówny 93.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie informuje, iż pozostały ostatnie wolne miejsca na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Rozpoczyna się kolejna tura bezpłatnych szkoleń dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, który jest realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2019 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej.